Informació legal

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE FUNDACIONS

La "FUNDACIÓN SARA SÁNCHEZ COMA" va ser constituïda amb data 24/11/2009 mitjançant escriptura pública nº 2543 del seu protocol, davant del notari de l'Il•lustre Col•legi de Catalunya senyor Enrique Hernandez Gajate, constant la seva inscripció al Registre de Fundacions del Departament per Ordre Ministerial de 15/02/2010 essent el número 1212 l'assignat en l'índex cronològic per aquesta Fundació en el citat Registre.

La inscripció comporta el seu reconeixement per l'Estat com a entitat jurídica privada, així com l'interès general de la seva finalitat.

De conformitat amb el que disposa l'article 15.4 de la Llei 50/2002 de Fundacions, tots els càrrecs del Patronat són gratuïts i la Fundació es troba obligada a presentar al Protectorat, amb periodicitat anual, els comptes anuals de l'anterior exercici, així com el pla d'actuació per a l'exercici següent.

Expedit a Madrid a 01 de març del 2010.

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE FUNDACIONS